KHÁM VÀ THI LÂM SÀNG THEO CẤU TRÚC KHÁCH QUAN

1.634 Views

(OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION – OSCE)

Năm 1975, Ronald M.Harden và
R.Gleeson giới thiệu cách đánh giá sinh viên y khoa bằng hình thức OSCE và sau đó đã trở thành phương pháp chuẩn để đánh giá sinh viên đại học và sau đại học. Ban đầu, phương pháp này được mô tả là cách “kiểm tra có giới hạn về thời gian” trong đó sinh viên phải tiếp xúc với một loạt bệnh nhân
mô phỏng ở các trạm như khai thác bệnh sử, khám lâm sàng, tư vấn hoặc quản lý bệnh nhân…

Ronald M.Harden

Sau đó, OSCE được mở rộng và có rất nhiều cải tiến để phù hợp với những bối cảnh đặc biệt. Tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada cũng như các trường y khoa có uy tín nhất, OSCE được xem là phương pháp đánh giá chuẩn.

Tại sao OSCE được gọi là “cấu trúc khách quan”? Tính cấu trúc trong OSCE được thể hiện ở mỗi nhiệm vụ được xây dựng cụ thể ứng với các kịch bản lâm sàng đã cho để đảm bảo tất cả sinh viên đều có được nội dung bài giảng như nhau.

Tính khách quan của OSCE chính là thiết kế sao cho mỗi sinh viên được đánh giá chính xác khi các em phải hoàn thành số trạm và nội dung như nhau.

Qui trình OSCE chuẩn dùng trong giảng dạy gồm có 5 bước, có thể tạm hiểu như sau: preparation (chuẩn bị) – briefing (cho nội dung bài học) – simulation (học mô phỏng) – debriefing (thảo luận, đặt câu hỏi) – evaluation and feedback (lượng giá và phản hồi).

Chúng tôi đang nỗ lực giảng dạy cho sinh viên theo mô hình này.

Qui trình OSCE

Thiết kế thi bằng hình thức OSCE thường bao gồm một mạch gồm các trạm (station) khám trong thời gian ngắn (5-15 phút/trạm). Trong đó, sinh viên sẽ thi với người thật (bệnh nhân chuẩn) hoặc mô phỏng (mô hình được mô phỏng điện tử). Mỗi sinh viên sẽ phải đi qua tất cả các trạm và hoàn thành các nội dung tương ứng trong mạch OSCE này. Nếu như trước đây, tại Việt Nam thường thiết kế mỗi trạm (học hoặc thi) đều có một giảng viên trực tiếp giảng hoặc cho điểm thì hiện nay, trên thế giới OSCE đã trở nên “thân thiện và thoải mái” hơn rất nhiều khi ứng dụng hệ thống Learning Space. Sinh viên học và thi các kỹ năng (có hoặc không có bệnh nhân chuẩn) nhưng không có giám sát của giảng viên. Tất cả các hoạt động của sinh viên được thư hình qua hệ thống Learning Space và giảng viên cho điểm hoặc phản hồi dựa trên các băng ghi hình.

Hình minh họa sơ đồ chạy OSCE