Thông báo Chiêu sinh lớp Đào tạo liên tục “NGHIỆM PHÁP GẮNG SỨC TIM MẠCH-HÔ HẤP VÀ CÁC ỨNG DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG”
Link hướng dẫn: https://forms.gle/3pvFYuLuDtXPVi53A

Nguồn: https://pnt.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-chieu-sinh-lop-dao-tao-lien-tuc-nghiem-phap-gang-suc-tim-mach-ho-hap-va-cac-ung-dung-trong-thuc-hanh-lam-sang

You may also like