Lớp chứng chỉ FIRST AID cho đối tượng Y VIỆT ĐỨC năm 5 trước khi các bạn chính thức 1 năm Y6 tại CHLB Đức.

[11/01/2021 – 22/01/2021]

  • OSCE: (mỗi buổi 5-6 trạm), các bạn được De-briefing sau đó.
  • Partial Task: với các kỹ năng riêng biệt

Các bạn sẽ gặp các tình huống khác nhau vào mỗi buổi học. Với đa dạng mô hình, bệnh nhân chuẩn.


Đánh giá học tập dựa vào kiến thức – thái độ – hành vi – kỹ năng suốt cả đợt huấn luyện.

You may also like